当前位置:首页 > 期刊简介期刊简介
《中华实验外科杂志》

期刊简介

 主要栏目

 
实验外科21世纪论坛、述评、膀胱肿瘤、肠系外科、临床研究、实验研究、动物模型、简报
2018年10期目录:
 肺部磨玻璃结节定位技术的现状与展望 许林,Xu Lin
 信息动态
 肿瘤坏死因子超家族15、血管内皮生长因子及生存素在非小细胞肺癌中的表达及其与远期生存时间的相关性 李晓平,任开明,张亮,李磊,李明江,王旭晖,李明明,刘祥,张卫东,石文君,杨波,Li Xiaoping,Ren Kaiming,Zhang Liang,Li Lei,Li Mingjiang,Wang Xuhui,Li Mingming,Liu Xiang,Zhang Weidong,Shi Wenjun,Yang Bo
 长链非编码RNA在结肠腺癌中的筛选和验证 李守淼,李保中,Li Shoumiao,Li Baozhong
 非小细胞肺癌转移瘤基因型变化及耐药性机制研究 李基伟,张全,韩志军,陈晓,务森,魏立,Li Jiwei,Zhang Quan,Han Zhijun,Chen Xiao,Wu Sen,Wei Li
 过表达磷脂酰肌醇蛋白聚糖-5对肺腺癌上皮-间充质转化的影响及临床意义 杨欣,陈睿,吴晨,赵伟庆,蒋敬庭,吴昌平,许林,季枚,Yang Xin,Chen Rui,Wu Chen,Zhao Weiqing,Jiang Jingting,Wu Changping,Xu Lin,Ji Mei
 叉头蛋白转录因子3a/p27激酶抑制蛋白1及氧化应激介导紫铆因抗肺腺癌的机制 刘红岗,闫小龙,张勇,董小平,彭诗元,王小平,李小飞,Liu Honggang,Yan Xiaolong,Zhang Yong,Dong Xiaoping,Peng Shiyuan,Wang Xiaoping,Li Xiaofei
 持续灌注氧合血保存的离体猪肺缺血再灌注损伤体外评估 龙小毛,林辉,贺榜福,胡彦艳,黄剑伟,黄爱兰,蒋伟,钟永泷,Long Xiaomao,Lin Hui,He Bangfu,Hu Yanyan,Huang Jianwei,Huang Ailan,Jiang Wei,Zhong Yonglong
 微小RNA-181b在脓毒症急性肺损伤大鼠的表达及其机制 徐媛,许涛,Xu Yuan,Xu Tao
 α7烟碱型乙酰胆碱受体抑制脂多糖诱导人脐静脉内皮表达细胞间黏附分子-1 许丹,赵鑫,袁世荧,付朝晖,Xu Dan,Zhao Xin,Yuan Shiying,Fu Zhaohui
 内皮细胞特异性分子-1表达对兔尿源性脓毒血症急性肺损伤的影响 林晓,曾金华,李晓东,许宁,魏勇,吴宇鹏,Lin Xiao,Zeng Jinhua,Li Xiaodong,Xu Ning,Wei Yong,Wu Yupeng
 右美托咪啶对微创冠脉旁路移植患者术中肺部核因子-κB通路的影响 胡杰,李斌,陈兴澎,Hu Jie,Li Bin,Chen Xingpeng
 单纯空腹血糖受损对体外循环心内直视手术患者脑损伤的影响 周涛,李遂宁,杨列红,舒义竹,刘波,Zhou Tao,Li Suining,Yang Liehong,Shu Yizhu,Liu Bo
 低能激光照射对大鼠梗死心肌抗氧化因子的影响 周玉阳,法宪恩,余海彬,高成山,刘雷,黄真锋,朱瑞,Zhou Yuyang,Fa Xian'en,Yu Haibin,Gao Chengshan,Liu Lei,Huang Zhenfeng,Zhu Rui
 热休克蛋白70对心肌细胞内质网应激半胱氨酰天冬氨酸特异性蛋白酶-12、C/EBP同源蛋白和c-Jun氨基末端激酶信号通路的影响 孙忠东,马海峰,任冠桦,赵春华,Sun Zhongdong,Ma Haifeng,Ren Guanhua,Zhao Chunhua
 上调Yes相关蛋白1表达抑制动脉夹层血管平滑肌细胞凋亡的研究 刘涛,徐娟,张立,刘华,李亦舒,张群献,张军,郭家龙,Liu Tao,Xu Juan,Zhang Li,Liu Hua,Li Yishu,Zhang Qunxian,Zhang Jun,Guo Jialong
 褪黑素对兔耳增生性瘢痕Ⅰ、Ⅲ型胶原的影响 张益勋,武明伟,胡逸萍,钟穗航,刘志勇,魏文龙,谢有富,Zhang Yixun,Wu Mingwei,Hu Yiping,Zhong Suihang,Liu Zhiyong,Wei Wenlong,Xie Youfu
 肝癌标本体外置留时间与核糖核酸测序质量的关系 李近都,李天资,黄照权,卢冠铭,邹才华,梁烨,黎乐群,彭宁福,Li Jindu,Li Tianzi,Huang Zhaoquan,Lu Guanming,Zou Caihua,Lian Ye,Li Lequn,Peng Ningfu
 干扰素-γ联合聚桂醇抑制血管瘤内皮细胞增殖促进其凋亡的研究 刘学键,邰茂众,文阳章,郑家伟,李玉花,陈香利,武霞,杨汶川,Liu Xuejian,Tai Maozhong,Wen Yangzhang,Zheng Jiawei,Li Yuhua,Chen Xiangli,Wu Xia,Yang Wenchuan
 荷载特异性核基质结合区结合蛋白-1基因短发卡RNA的溶瘤腺病毒联合多西他赛对人乳腺癌细胞增殖和侵袭力的影响 丁猛,潘俊,于海元,刘渠贺,毛立军,Ding Meng,Pan Jun,Yu Haiyuan,Liu Quhe,Mao Lijun
 溶血磷脂酸受体2通过调控缺氧诱导因子-1α的表达对乳腺癌细胞转移与侵袭能力的影响 肖栋,段建峰,梁明,韩拓,刘晓晨,王健生,Xiao Dong,Duan Jianfeng,Liang Ming,Han Tuo,Liu Xiaochen,Wang Jiansheng
 核磷蛋白在肝癌细胞多药耐药中的作用 李辉宇,付西峰,贺杰峰,田彦璋,朱军军,赵浩亮,Li Huiyu,Fu Xifeng,He Jiefeng,Tian Yanzhang,Zhu Junjun,Zhao Haoliang
 JIB-04对肝癌细胞增殖、凋亡的影响及其机制 钟春强,莫聪,朱润芝,刘斌,包仕廷,Zhong Chunqiang,Mo Cong,Zhu Runzhi,Liu Bin,Bao Shiting
 蛋白转导血红素氧合酶-1对大鼠肝移植辅助性T细胞17/调节型T细胞平衡的影响 岳立辉,朱喜春,赵砚丽,Yue Lihui,Zhu Xichun,Zhao Yanli
 类泛素化蛋白酶1在肝细胞肝癌组织的表达及其与侵袭和转移的关系 刘延,王国良,柳严,刘江伟,赵鹏伟,李湘竑,杨定华,黄建钊,Liu Yan,Wang Guoliang,Liu Yan,Liu Jiangwei,Zhao Pengwei,Li Xianghong,Yang Dinghua,Huang Jianzhao
 姜黄素增强人胆管癌细胞株QBC939对吉西他滨敏感性的研究 徐杰伟,邱建,董顺利,钟婧,叶国超,Xu Jiewei,Qiu Jian,Dong Shunli,Zhong Jing,Ye Guochao
 微小RNA-218在胆管癌中的表达及其对胆管癌细胞凋亡的影响 刘学青,梁云飞,周泽高,王朝龙,吴卫中,崔忠,刘三光,Liu Xueqing,Liang Yunfei,Zhou Zegao,Wang Zhaolong,Wu Weizhong,Cui Zhong,Liu Sanguang
 长链非编码RNA FEZF1-AS1对胃癌细胞株SGC-7901增殖和侵袭的影响 刘帅臣,张明凯,李玉明,胡宝光,王建平,Liu Shuaichen,Zhang Mingkai,Li Yuming,Hu Baoguang,Wang Jianping
 微小RNA-1对胃癌细胞中血管生成相关因子表达的影响 徐勇超,唐礼恭,李星,任莹坤,黄涛,Xu Yongchao,Tang Ligong,Li Xing,Ren Yingkun,Huang Tao
 亚硒酸钠联合阿霉素前体药通过丝裂原活化蛋白激酶信号通路介导胃癌细胞SGC-7901的增殖凋亡 吴泉峰,方孝俊,杨小琴,陈元杏,张碧涛,张娟,孙建华,Wu Quanfeng,Fang Xiaojun,Yang Xiaoqin,Chen Yuanxing,Zhang Bitao,Zhang Juan,Sun Jianhua
 肿瘤相关成纤维细胞上调自噬促进结直肠癌耐药 张容圣,李庚,张小超,胡俊波,冯永东,Zhang Rongsheng,Li Geng,Zhang Xiaochao,Hu Junbo,Feng Yongdong
 荷载特异性核基质结合区结合蛋白-1基因shRNA的溶瘤腺病毒联合奥沙利铂对人结肠癌细胞增殖和凋亡的影响 潘俊,丁猛,于海元,刘渠贺,毛立军,Pan Jun,Ding Meng,Yu Haiyuan,Liu Quhe,Mao Lijun
 Roux-en-Y胃旁路术诱导2型糖尿病大鼠血清脂多糖及盲肠菌群的变化 吴娇,章红,刘玉平,张蓬波,徐盼,薛凯凯,任泽强,Wu Jiao,Zhang Hong,Liu Yuping,Zhang Pengbo,Xu Pan,Xue Kaikai,Ren Zeqiang
 微小RNA-200a对人脑胶质瘤细胞恶性生物学行为的影响 聂晓冬,李晋虎,刘晓东,范益民,Nie Xiaodong,Li Jinhu,Liu Xiaodong,Fan Yimin
 婆罗双树样基因4基因对胶质瘤细胞增殖的影响 徐杰,沈亮,刘传金,周幽心,孙春明,Xu Jie,Shen Liang,Liu Chuanjin,Zhou Youxin,Sun Chunming
 白藜芦醇对耐替莫唑胺胶质母细胞瘤增殖及耐药机制的影响 李晓斌,李云涛,刘东媛,陈小奇,张红波,谈胤求,陈谦学,张世忠,Li Xiaobin,Li Yuntao,Liu Dongyuan,Chen Xiaoqi,Zhang Hongbo,Tan Yinqiu,Chen Qianxue,Zhang Shizhong
 微小RNA-23通过靶向调节SRY相关高迁移率族盒蛋白-5的表达显著抑制脑垂体腺瘤细胞的增殖 李永明,赵亚军,秦涛,Li Yongming,Zhao Yajun,Qin Tao
 晚期氧化蛋白产物抑制CD4+CD25-T细胞向CD4+CD25+调节性T细胞转化 李凯,白晓峰,冯梅,石华,王元林,孙兆林,徐述雄,Li Kai,Bai Xiaofeng,Feng Mei,Shi Hua,Wang Yuanlin,Sun Zhaolin,Xu Shuxiong
 Capn4通过黏着斑激酶磷酸化激活核转录因子-κB信号调控人肾癌细胞增殖 庄乾锋,沈杰,王恺,钱曦,范敏,王坤,陆皓,徐仁芳,何小舟,Zhuang Qianfeng,Shen Jie,Wang Kai,Qian Xi,Fan Min,Wang Kun,Lu Hao,Xu Renfang,He Xiaozhou
 FLOT1基因小干扰RNA联合姜黄素在体外诱导肾癌细胞凋亡的机制 李帅,顾朝辉,冯子煜,兰东阳,姚文诚,刘秉乾,贾占奎,杨锦建,武玉东,Li Shuai,Gu Chaohui,Feng Ziyu,Lan Dongyang,Yao Wencheng,Liu Bingqian,Jia Zhankui,Yang Jinjian,Wu Yudong
 RNA干扰靶向抑制胰岛素样生长因子2mRNA结合蛋白1基因对肾癌细胞的抑制作用及其机制 毕建朋,顾朝辉,贾占奎,杨锦建,杨艳芳,Bi Jianpeng,Gu Zhaohui,Jia Zhankui,Yang Jinjian,Yang Yanfang
 二磷酸腺苷核糖化因子鸟苷酸激酶1在甲状腺乳头状癌组织的表达 张园园,卢秀波,樊玉霞,Zhang Yuanyuan,Lu Xiubo,Fan Yuxia
 草氨酸钠抑制乳酸脱氢酶对未分化甲状腺癌增殖的影响及其机制 崔萌,杜伟,罗瑞华,齐金星,刘善廷,Cui Meng,Du Wei,Luo Ruihua,Qi Jinxing,Liu Shanting
 血浆微小RNA-21鉴别甲状腺滤泡癌与乳头状甲状腺癌 张建祥,马艳梅,张素琴,王芳,李建华,Zhang Jianxiang,Ma Yanmei,Zhang Suqin,Wang Fang,Li Jianhua
 甲基转移酶3在乳腺癌组织的表达及其临床意义 林海鹏,王莉霞,李治,王顺涛,牛彦锋,Lin Haipeng,Wang Lixia,Li Zhi,Wang Shuntao,Niu Yanfeng
 联合检测血清癌抗原19-9、癌胚抗原及间接胆红素对胆管癌的诊断价值 李正航,胡志高,李江发,袁观斗,何松青,Li Zhenghang,Hu Zhigao,Li Jiangfa,Yuan Guandou,He Songqing
 赖氨酸特异性脱甲基酶2B在胃癌组织表达及临床意义 夏苏华,陈东芹,覃玲艳,黄山,金建强,齐晓薇,谢菁,Xia Suhua,Chen Dongqin,Qin Lingyan,Huang Shan,Jin Jianqiang,Qi Xiaowei,Xie Jing
 胃癌组织对奥沙利铂化疗敏感性及其与微小RNA-150表达的关系 檀碧波,李勇,范立侨,赵群,刘庆伟,Tan Bibo,Li Yong,Fan Liqiao,Zhao Qun,Liu Qingwei
 血清微小RNA-183在结肠癌诊断中的价值 叶进军,辛乐,刘继东,汤明生,阎玉矿,龚瑾,Ye Jinjun,Xin Le,Liu Jidong,Tang Mingsheng,Yan Yukuang,Gong Jin
 超声引导下腹横肌平面阻滞对结肠癌根治术患者镇痛效果的影响 张才军,钱娟娟,张宏利,周红梅,张梁,朱志鹏,Zhang Caijun,Qian Juanjuan,Zhang Hongli,Zhou Hongmei,Zhang Liang,Zhu Zhipeng
 内镜黏膜下剥离术和经肛门内镜下微创手术治疗直肠肿瘤的比较 罗晓雅,冀明,吴咏冬,王国军,张澍田,Luo Xiaoya,Ji Ming,Wu Yongdong,Wang Guojun,Zhang Shutian
 斯钙素2基因在肛瘘患者中的表达及其临床意义 贠健,裘建明,汪鸿涛,陶勇,杨关根,沈忠,骆曦图,Yun Jian,Qiu Jianming,Wang Hongtao,Tao Yong,Yang Guangen,Shen Zhong,Luo Xitu
 肝癌患者介入治疗效果与血清趋化因子9表达水平的关系 赵阳,Zhao Yang
 E2F8在胶质瘤组织的表达及其对胶质瘤细胞增殖的作用 邢振义,张红赟,孙来广,Xing Zhenyi,Zhang Hongyun,Sun Laiguang
 中晚期肾癌患者手术前后、靶向治疗前后免疫功能的研究 邹永强,王道元,闫书贤,高燕华,刘柯柯,叶永利,杨兴强,刘东东,Zou Yongqiang,Wang Daoyuan,Yan Shuxian,Gao Yanhua,Liu Keke,Ye Yongli,Yang Xingqiang,Liu Dongdong
 α2-巨球蛋白在不同时相的激素性股骨头坏死组织中的表达 方善鸿,李泳峰,陈鹏,Fang Shanhong,Li Yongfeng,Chen Peng
 乙二醇诱导果蝇草酸钙结石模型的建立 江弘炀,刘卓,刘继红,Jiang Hongyang,Liu Zhuo,Liu Jihong
 单唾液酸四己糖-1-神经节苷脂缓解糖尿病相关脑损伤的分子机制 徐立,吴然,王鹿婷,方芳,Xu Li,Wu Ran,Wang Luting,Fang Fang
 乙酰唑胺对缺血性脑卒中大鼠脑组织水肿及水通道蛋白4表达的影响 段升强,段虎斌,Duan Shengqiang,Duan Hubin
 胸腔镜与开放食管癌根治术后并发症、应激反应及淋巴结清扫结果的比较 温立新,隋迪,马毅兵,岳光华,Wen Lixin,Sui Di,Ma Yibing,Yue Guanghua
 黄连素对代谢综合征OLETF大鼠骨骼肌内质网应激相关蛋白表达的影响 陈英,方涛,崔晓旭,邸研博,沈娜,杜桂琴,陈强,何峰,白洋,李焕明,Chen Ying,Fang Tao,Cui Xiaoxu,Di Yanbo,Shen Na,Du Guiqin,Chen Qiang,He Feng,Bai Yang,Li Huanming
 血清微小RNA-10a在诊断颈椎后纵韧带骨化症中的应用 孙柏峰,徐辰,吴卉乔,沈晓龙,刘洋,袁文,Sun Baifeng,Xu Chen,Wu Huiqiao,Shen Xiaolong,Liu Yang,Yuan Wen
 化学去细胞神经异体移植修复大鼠坐骨神经缺损对脊髓运动神经元存活率的影响 徐先立,韩壮,薛海鹏,张忠文,Xu Xianli,Han Zhuang,Xue Haipeng,Zhang Zhongwen
 海藻酸水凝胶在心肌梗死治疗中的应用进展 阮昕华,韩金鹏,Siddig Faddel,贾立群,仰大勇,Ruan Xinhua,Han Jinpeng,Siddig Faddel,Jia Liqun,Yang Dayong
 内皮祖细胞与瓣膜置换:现状及未来应用 樊卿,张丽玉,隋玉龙,常青,Fan Qing,Zhang Liyu,Sui Yulong,Chang Qing
 补体在酒精性肝病中作用研究进展 郑朝文,胡志高,袁观斗,何松青,Zheng Chaowen,Hu Zhigao,Yuan Guandou,He Songqing
 赖氨酸特异性去甲基化酶1抑制剂与肿瘤治疗的研究进展 刘航,丁杰,刘振华,董奇,糜睿,蒋专,李显,樊斐,张旭阳,张龙凤,曾蓉,张忠民,Liu Hang,Ding Jie,Liu Zhenhua,Dong Qi,Mi Rui,Jiang Zhuan,Li Xian,Fan Fei,Zhang Xuyang,Zhang Longfeng,Zeng Rong,Zhang Zhongmin
 拓扑优化技术在医用金属植入物方面的研究进展 吴乃超,韩青,时景伟,李容杭,陈炳鹏,王金成,Wu Naichao,Han Qing,Shi Jingwei,Li Ronghang,Chen Bingpeng,Wang Jincheng
 中药淫羊藿甙干预TDP-43介导的骨关节炎软骨细胞病变的分子机制 桑敬伟,韦中阳,李国有,高雁卿,王军霞,王晓娜,Sang Jingwei,Wei Zhongyang,Li Guoyou,Gao Yanqing,Wang Junxia,Wang Xiaona

论文之家声明


本站非杂志社,诚信代发论文
1.本站所推荐期刊,均为国家承认、正规、合法、双刊号期刊
2.中国期刊网:http://www.cnki.net 可查询,并全文收录
3.国家新闻出版总署:http://www.gapp.gov.cn/cms/cms/website/zhrmghgxwcbzsww/SearchService/xwjgcx.html可查询,收录期刊。
上一篇:《编辑之友》刊物杂志
下一篇:《教学与管理》刊物